Home
Aandachtsgebieden:
Bouwrecht
Vastgoedrecht
Aanbestedingsrecht
Architectenrecht
Procesrecht

Mail | Tel | CV
Mr. drs. Paulus C. van Nielen
Partner / Advocaat
Aandachtsgebieden:
(Ruimtelijk)
Bestuursrecht
Vastgoedrecht
Huurrecht
Milieurecht
Procesrecht

Mail | Tel | CV
Mr. Martijn Brüll
Partner / Advocaat
Werkterrein

Het werkterrein van Nunc advocaten is te duiden met drie kernwoorden: bouw, vastgoed en overheid. Wij richten ons op bedrijven, overheden en particulieren die actief zijn in de bouw- en vastgoedbranche. Onze dienstverlening bestaat uit het bieden van juridische ondersteuning aan deze branche bij conflicten en het begeleiden van transacties. Wij hebben ons daarom gespecialiseerd in het bouwrecht, vastgoedrecht, bestuursrecht, huurrecht, aanbestedingsrecht, burgerlijk procesrecht, bestuursprocesrecht, algemeen verbintenissenrecht, milieurecht en ruimtelijk ordeningsrecht. Omdat wij ons beperken tot deze branche en deze rechtsgebieden kunnen wij de benodigde kennis op peil houden en onze diensten aanbieden op een professioneel en hoogwaardig niveau.

Als het gaat om bijstand in conflicten zullen wij altijd eerst proberen het minnelijk overleg te zoeken. Pas als het niet anders kan, voeren wij gerechtelijke procedures en (bouw)arbitrages. Wij staan onze cliënten bij in onder meer geschillen van financiële aard (bijvoorbeeld meer- en minderwerk geschillen), (bouw)vergunningen en ontheffingen, vertragingsschade, dwangsommen, opleveringsperikelen, huurgeschillen, ruimtelijke ordening, bouwtechnische gebreken, bodemverontreiniging, wet voorkeursrecht gemeenten etc.

Als het gaat om advisering in en het begeleiden van vastgoedtransacties en bouwprojecten doen wij dat vanuit zowel de civielrechtelijke als publiekrechtelijke invalshoek. Wij begeleiden complexe en minder complexe vastgoedontwikkelingen en bouwprojecten. In dat kader ontwikkelen we bijvoorbeeld maatwerk overeenkomsten voor aan- en verkoop van vastgoed en maken we samenwerkingsovereenkomsten. Dat doen we zowel voor marktpartijen zoals projectontwikkelaars als overheden. Uiteraard kunt u ook bij ons terecht voor het opstellen en toetsen van huur- en aannemingsovereenkomsten.