Home
Aandachtsgebieden:
Bouwrecht
Vastgoedrecht
Aanbestedingsrecht
Architectenrecht
Procesrecht

Mail | Tel | CV
Mr. drs. Paulus C. van Nielen
Partner / Advocaat
Aandachtsgebieden:
(Ruimtelijk)
Bestuursrecht
Vastgoedrecht
Huurrecht
Milieurecht
Procesrecht

Mail | Tel | CV
Mr. Martijn Brüll
Partner / Advocaat
Voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van NUNC Advocaten B.V. te Helmond.

1. Definities

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a.       NUNC Advocaten: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NUNC Advocaten B.V.

b.       Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan NUNC Advocaten opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

c.       Werkzaamheden: alle werkzaamheden, waartoe opdracht is gegeven of die door NUNC Advocaten uit andere hoofde direct verband houdende met de opdracht worden verricht of behoren  te worden verricht.

2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die NUNC Advocaten in opdracht verricht en op alle overeenkomsten die NUNC Advocaten met opdrachtgevers sluit.

3. Totstandkoming van opdrachten

 

a.       Een opdracht kan mondeling of schriftelijk worden verstrekt.

b.       Als bewijs voor een opdracht gelden onder meer een schriftelijke mededeling door
opdrachtgever, een schriftelijke opdrachtbevestiging door NUNC Advocaten en, in het geval van een mondelinge opdracht, kennisname door opdrachtgever van het feit dat NUNC Advocaten met de werkzaamheden is begonnen zonder dat opdrachtgever daartegen direct schriftelijk protesteert.

4. Duur van opdrachten

 

Een opdracht wordt geacht voor onbepaalde tijd te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dan wel uit de aard van de opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd of voor een bepaald project is verstrekt.

5. Omvang van opdrachten

 

Een opdracht is niet strikt beperkt tot de werkzaamheden die bij het verlenen ervan met name zijn genoemd, maar omvat ook al die werkzaamheden waarvan de uitvoering redelijkerwijs in het kader van de opdracht past. 

6. Wijze van uitvoering van opdrachten

 

a.       NUNC Advocaten bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd.

b.       NUNC Advocaten neemt bij die uitvoering de Gedragsregels voor Advocaten in acht.

7. Geheimhouding

 

a.       NUNC Advocaten is, behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking van gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, van alle informatie van vertrouwelijke aard die haar door opdrachtgever is verstrekt en van resultaten die zijn verkregen bij be- of verwerking daarvan.

b.       Wel mag NUNC Advocaten gegevens aanwenden voor vergelijkende of statistische doeleinden mits die gegevens niet zijn te herleiden tot individuele opdrachtgevers. Uitgezonderd het bepaalde in de vorige volzin is NUNC Advocaten niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor die is verstrekt.

8. Inschakeling kantoorgenoten / derden

 

a.       De advocaat zal in beginsel de opdracht persoonlijk uitvoeren, met dien verstande, dat hij onderdelen van zijn werkzaamheden onder zijn verantwoordelijkheid en toezicht door zijn kantoorgenoten mag laten uitvoeren.

b.       Indien de advocaat het verantwoord en/of wenselijk acht, dat hij zich bij de uitvoering van zijn werkzaamheden door anderen dan zijn kantoorgenoten laat bijstaan (te denken valt aan een registeraccountant, een notaris of een andere deskundige), dan zal hij dat niet doen dan na verkregen toestem­ming van de cliënt.

9. Honorarium

 

a.       Behoudens gevallen van gefinancierde rechtshulp wordt het honorarium van NUNC Advocaten berekend met inachtneming van haar gebruikelijke tarieven.

b.       Het honorarium is afhankelijk van de aard en het belang van de werkzaamheden en van de persoon en de ervaring van degenen die de werkzaamheden feitelijk uitvoeren, en is niet afhankelijk van de uitkomst van de werkzaamheden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

c.       Het honorarium is verschuldigd naar mate door NUNC Advocaten werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht.

d.       Het honorarium, zonodig vermeerderd met ten behoeve van opdrachtgever gemaakte kosten, voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, verhoogd met eventueel verschuldigde omzetbelasting, wordt periodiek of na afloop van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht. Reiskosten worden in rekening gebracht tegen € 0,60 per kilometer.

e.       Het overeengekomen uurtarief zal jaarlijks op 1 januari worden gewijzigd. Deze wijziging vindt plaats op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde prijsindexcijfers CAO-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen, categorie zakelijke dienstverlening. Het gewijzigde uurtarief wordt berekend volgens de formule: het gewijzigde uurtarief is gelijk aan het geldende uurtarief op de wijzigingsdatum, vermenigvuldigd met het indexcijfer van de kalendermaand die ligt vier voor de kalenderdatum waarin het uurtarief wordt aangepast, gedeeld door het indexcijfer van de kalendermaand die ligt zestien kalendermaanden voor de kalendermaand van de wijzigingsdatum, met dien verstande dat het laatst geldende uurtarief tenminste met 9% kan worden verhoogd. NUNC Advocaten behoudt zich eveneens het recht voor jaarlijks een tariefverhoging door te voeren in verband met voortschrijdende ervaring van de advocaat.

10. Betaling

 

a.       Betaling van het factuurbedrag dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder recht op korting, verrekening of opschorting.

b.       Bij gebreke van tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij vanaf de vervaldag de wettelijke rente aan NUNC Advocaten verschuldigd.

c.       In het geval dat NUNC Advocaten zich genoodzaakt ziet buitengerechtelijke of gerechtelijke maatregelen te nemen ter incassering van haar vordering, komen alle werkelijk gemaakte kosten daarvan voor rekening van opdrachtgever.

11. Reclame

 

a.       Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk aan NUNC Advocaten bekend te worden gemaakt binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of de informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aannemelijk maakt dat hij niet eerder van het gebrek op de hoogte kon zijn.

b.       Een reclame schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. 

12. Aansprakelijkheid

 

a.       De aansprakelijkheid voor eventuele beroepsfouten is in zijn totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de (beroeps-)aansprakelijk-heidsverzekering van NUNC Advocaten wordt uitbetaald met inbegrip van het bedrag van het eigen risico.

b.       Indien om welke reden ook geen uitkering krachtens de in het eerste lid van dit artikel bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot driemaal het door de advocaat in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag ex­clusief verschotten en omzetbelasting, tot een maximum van € 2.500,00 (zegge: tweeduizendvijfhonderd euro). Voor de afbakening van de grenzen van een opdracht en voor de bepaling van de hoogte van het bedrag van het honorarium de administratie van NUNC Advocaten bindend bewijs zal opleveren.

c.       Behoudens in geval van opzet of grove schuld van NUNC Advocaten is deze echter niet
aansprakelijk voor enige indirecte schade van opdrachtgever, verband houdende met
of veroorzaakt door een fout in de uitvoering van werkzaamheden, onder welke
indirecte schade mede wordt begrepen gevolgschade en stagnatie in de geregelde gang
van zaken in de onderneming van opdrachtgever.

d.       Indien er sprake is van schade waarvoor NUNC Advocaten aansprakelijk is, heeft deze te allen tijde het recht de schade ongedaan te maken indien en voor zover dat mogelijk is.

e.       NUNC Advocaten is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, NUNC Advocaten of derden en evenmin voor verlies of verminking van gegevens bij communicatie per telefax.

f.        Indien informatie of documenten van opdrachtgever, die NUNC Advocaten onder zich heeft, verloren gaan of beschadigd worden is NUNC Advocaten niet aansprakelijk. 

13. Opzegging

 

a.       Opdrachtgever en NUNC Advocaten kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen.

b.       Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.

c.       Indien NUNC Advocaten de overeenkomst opzegt dient dat gemotiveerd te geschieden met opgave van de redenen die aan de opzegging ten grondslag liggen. In dat geval is NUNC Advocaten verplicht al datgene te doen wat onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs in het belang van opdrachtgever is. 

14. Opschortinsgsrecht

 

a.       NUNC Advocaten heeft vóór de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment waarop opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot op het honorarium voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald. Indien opdrachtgever meerdere zaken heeft lopen en in één zaak niet of niet tijdig betaald, dan is NUNC Advocaten gerechtigd het werk in andere zaken op te schorten.

b.       NUNC Advocaten is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan de opdrachtgever of aan derden, tot het moment waarop de opdrachtgever heeft voldaan aan al zijn verplichtingen jegens NUNC Advocaten. 

15. Toepasselijk recht en bevoegd rechter

 

a.       Op alle overeenkomsten tussen NUNC Advocaten en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

b.       Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen NUNC Advocaten en opdrachtgever
welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de
bevoegde rechter in het arrondissement ‘s-Hertogenbosch, tenzij de wet dwingend een andere
rechtsgang voorschrijft. 


Copyright © 2007 NUNC Advocaten | Voorwaarden